Mediace

slogan

Mediace ve spotřebitelských sporech

Mediaci je možné využít ve všech spotřebitelských sporech, tj. ve sporech vyplývajících ze smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, pojistná smlouva atd.), kde na jedné straně stojí kupující - spotřebitel.

Specifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje. Mediace oba tyto aspekty odstraňuje.

Podstatou vyřešení spotřebitelského sporu v rámci mediace je

  • výrazná úspora nákladů
  • zrychlení oproti přetíženým soudům
  • zachování dobrých vztahů mezi podnikateli a zákazníky smírčím řešením sporu

Celý systém je založen na dobrovolnosti, což může obecně vzbuzovat nedůvěru, pokud jde o zájem podnikatele se do tohoto systému zapojit. Ale i jim nabízí mediace řadu výhod. Již byla zmíněna úspora nákladů; na straně (jinak žalovaného) podnikatele jde zejména o náklady právního zastoupení. Na straně spotřebitele (jinak strany žalující) odpadají kromě nákladů právního zastoupení také náklady na soudní poplatky a na znalecký posudek, který je často vyžadován při neuznání oprávněnosti reklamace ze strany podnikatele. Pro podnikatele je další výhodou možnost udržet si důvěru zákazníků. Podnikatelé hlásící se k systému řešení sporů formou mediace zároveň deklarují ochotu řešit spory se zákazníky smírnou cestou. Na trhu pak získávají výhodu oproti ostatním podnikatelům.


Systém mediace nezasahuje do fungujících způsobů mimosoudního řešení sporů, tedy např. do klasického rozhodčího řízení. Nezasahuje ani do konciliací, zavedeným od února 2016 novelou zákona o ochraně spotřebitele – tedy do pravomoci České obchodní inspekce a dalších subjektů pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu urovnávat spotřebitelské spory v tzv. povinné konciliaci. Zákon však stanoví výjimky – na některé typy služeb se tyto konciliace nevztahují. I v těchto případech může svou úlohu úspěšně splnit mediace (např. ve sporech o kvalitu zdravotních služeb).

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p