Mediace

slogan

Mediace v oblasti lidských zdrojů

Mediace v oblasti lidských zdrojů a při pracovněprávních sporech

Mediace může nabídnout vaší firmě či organizaci efektivní a kreativní řešení konfliktů a sporů na vašem pracovišti. Za účasti třetí, nezávislé osoby – mediátora – si sporné strany  ujasní a vyjádří svá očekávání, potřeby a zájmy. Tím je vytvořen prostor pro dohodu přijatelnou pro obě strany, a to je v pracovním prostředí nedocenitelné.

Mediace usnadňuje jednání jak v oblasti vnitropodnikové (např. spory mezi nadřízeným a podřízeným, spory s odborovou organizací, jednotlivými členy pracovních skupin a týmů, při vytváření strategie firmy, podnikové kultury, uzavírání kolektivní smlouvy atp.), tak v oblasti spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (např. při tvorbě smluvních vztahů, nedodržení smluvních podmínek).

V této oblasti se velmi často uplatňuje i facilitace, která je velmi účinnou pomocí při řízení pracovních setkání, porad, práci týmu nad zadaným úkolem nebo projektem. Facilitátor pomůže pracovní skupině ujasnit společný cíl a bude ji provázet na cestě k jeho naplnění, aniž by diktoval, co a jak má být uděláno. Facilitátor se bude zaměřovat zejména na odstraňování bariér a překážek v komunikaci uvnitř týmu. Skupinovou facilitací lze zvýšit motivaci a spolupráci v týmu, rozvíjet potenciál a fungování jednotlivců uvnitř týmu a zvýšit tak efektivitu práce na vašem pracovišti. Služby facilitátora můžete využít při odhalování a řešení problémů v pracovní skupině, přijímání rozhodnutí, předávání informací.

 

Mediace Vám může pomoci řešit i tyto následující situace:

  • hledání řešení komunikačních bariér mezi zaměstnancem a nadřízeným (např. při osobních nedorozuměních, které ovlivňují fungování týmu)
  • závažnější problémové situace ve fungování jednotlivců a týmů, kde nemusí být personální útvar vnímán jako neutrální útvar (např. sexuálním obtěžování, mobbing, bossing – tj. tam, kde je vítán "neutrální" odborník – mediátor)
  • zprostředkování řešení sporů mezi zaměstnanci a firmou, např. při hromadném propouštění, propouštění z organizačních důvodů či důvodů nedostatečného výkonu, a to před tím, než celá situace skončí u soudního jednání
  • stížnosti klientů na neprofesionální jednání zaměstnanců
  • jednání prostřednictvím mediátora s odborovou organizací při dlouhodobé nedohodě o kolektivní smlouvě
  • mediace pomáhá při rozšiřování kvalifikace zaměstnanců personálních útvarů formou tréninků mediace jako dalšího způsobu řešení problémů

Výhody mediace při řešení pracovněprávních konfliktů jsou především:

  • Rychlé řešení konfliktu
  • Řešení konfliktu je levné, v porovnání s možností, kdy zaměstnanec je nucen opustit organizaci z důvodu konfliktní situace a zaměstnavatel musí najít za něj náhradu
  • Tvůrčí způsob řešení konfliktů mezi lidmi různých národností
  • Vytvoření harmonického pracovního prostředí

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p