Mediace

slogan

Oblasti uplatnění mediace

V jakých oblastech vztahů právních a společenských se mediace používá?

Velmi časté je využití mediace v oblasti rodinného práva, zejména řešení situací souvisejících s rozvodem manželství. Většina právních řádů Evropy obsahuje ve svých soukromoprávních předpisech možnost jakéhosi "rychlorozvodu", kdy je tato možnost dána za předpokladu, že se obě strany dohodly na právních otázkách právním řádem stanovených a s rozvodem spojených. Prostor pro mediaci je tedy dán zejména pro oblast projednávání problematických otázek tak, aby oba manželé dospěli ke shodě. V této oblasti pracují nejen právníci, ale také specialisté v oblasti psychologie a sociologie. Rodinná mediace však umožňuje řešit konfliktní situace i v širším okruhu rodinných vazeb – např. v rámci dědického řízení, při hledání všestranně vyhovujícího modelu pro generační soužití či při řešení výchovných problémů s dětmi. Více k rodinné mediaci naleznete zde.

S rodinnou mediací často souvisí mediace školská. Lze ji uplatnit např. v oblasti vztahů mezi žáky navzájem a může pomoci řešit jejich osobní spory, urážky, tělesné násilí, poškozování věcí, mobbing. Stejně tak ji lze využít ve vztazích mezi učiteli a žáky, zejména tam, kde vzniká pocit křivdy, probíhají či proběhly útoky na učitele, objevuje se frustrace, absence. Také konflikty mezi školou a rodiči mohou být a jsou řešeny za pomoci mediace. Existují totiž rozdílné názory na zacházení s dětmi, zanedbávání povinné péče, domácí násilí. Mediace může být účinně realizována v konfliktech mezi školou a orgány sociální péče či při problémech v poměrech uvnitř školy.

Kromě konfliktních vztahů popsaných výše umožňuje mediace řešit další škálu sporů občanskoprávních. Lze sem zařadit jakékoliv majetkové a finanční spory neobchodního charakteru, sousedské spory, spory mezi majiteli a nájemníky, pracovněprávní spory a mnohé další.
Pokud jde o vztahy mezi občany a institucemi nebo různé komunitní spory, i tady je mediace vhodným nástrojem pro smírné řešení. Rozvíjí se mediace ve veřejnoprávním sektoru se zaměřením na územní samosprávu, a to od základních jednotek obcí až po kraje, ale i na takové oblasti jako jsou ekoaktivity či konflikty při rozsáhlé investiční výstavbě. Mediace může řešit konflikty v oblasti práva životního prostředí u velkých stavebních firem, zejména tedy při výstavbě letišť, výstavbě dálnic, případně při výstavbě nadstandardních skládek. Ale mediace může sloužit i jako způsob nalézání vyřešení konfliktů mezi institucemi veřejného práva.

Stále častěji se objevuje potřeba řešení konfliktů v podnikatelském sektoru. Jak na úrovni vnitropodnikové, tak mezi podnikateli či mezi podnikateli a úřady. V této oblasti může mediace také pomoci řešit konflikty pracovněprávní v různých fázích pracovněprávního vztahu.

Do ryze obchodní mediace spadá např. řešení sporů o nedodržení obchodních smluv, sporů o kvalitu poskytnutých služeb či výrobků nebo jiných dodávkách, platební spory nebo spory z investic mezi podnikateli. Často se tyto spory prolínají s výše popsanými spory vnitropodnikovými, jejichž smírné řešení osciluje mezi mediací v širší skupině osob a facilitací.
Také v oblasti spotřebitelských sporů nalézá mediace široké uplatnění, byť po novelizacích zákona o ochraně spotřebitele nabyly na významu "konciliace" před Českou obchodní inspekcí.

Je zřejmé, že mediace je vhodným nástrojem na řešení téměř jakýchkoliv vztahových a komunikačních problémů, ale také celé řady incidentů. Do budoucna očekáváme její širší využití v lékařské a veterinární oblasti.Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p