Mediace

slogan

Rodinná mediace

Rodinná mediace se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývající z rodinných vztahů.

Mediace probíhá za asistence třetí strany - mediátora, jejímž výsledkem je oboustranně přijatelná dohoda. Mediace se účastní obě strany s cílem vyřešit spor rychle a kultivovaně a tím předejít zdlouhavému, emočně a finančně náročnému soudnímu řízení. Mediace může být i nařízena soudem, kdy úkolem mediátora je dovést strany k dohodě, kterou následně soud schválí. Toto je vhodné v rodinných a rozvodových sporech, tzv. sporech o dítě, kdy je v zájmu nezletilých dětí nutné, aby oba rodiče v co nejkratší možné době byli schopni vzájemné komunikace a kooperace při výchově dítěte. Při mediaci je základem komunikace (verbální i neverbální), důraz je kladem na nenásilnou komunikaci. To znamená, že každý názor a řeč klienta jsou respektovány.

Mediace je nejvíce efektivní v situaci, kdy nastane životní krize a je potřeba najít v co nejrychlejším čase racionální řešení, které bude postaveno na konkrétních a efektivních krocích do budoucnosti. Nejčastěji je to v oblasti rodinných vztahů, a to zejména tehdy, když se rodiče rozchází jako partneři, ale stále zastávají a chtějí zastávat role rodičů.

Rodinnou mediací tedy lze rychle a efektivně řešit důležité otázky před rozvodem, během rozvodu i po rozvodu manželů, a to zejména u:

 • Majetkového uspořádání
 • Výchovy a výživy nezletilých dětí do a po rozvodu
 • Úpravy rodičovské zodpovědnosti
 • Styku rodičů a prarodičů a s nezletilými dětmi
 • Výživy pro nezletilé i zletilé děti
 • Výživného pro manželku
 • Poskytování peněžních a jiných prostředků na vedení společné domácnosti
 • Řešení výchovných problémů
 • Řešení dědických sporů
 • Konfliktů péče o nemocné rodiče
 • Uspořádání budoucího bydlení
 • Mezigeneračních vztahů
 • Zanedbávání péče o nezletilé

Výhody mediace při řešení konfliktů vyplývající z rodinných vztahů jsou především:

 • Důvěrnost jednání a mlčenlivost zúčastněných stran
 • Kontrola zúčastněných nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem
 • Pochopení druhé strany a možnost sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace
 • Ujasnění si potřeb, očekávání a zájmů svých i druhé strany
 • Snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů navzdory dočasným sporům
 • Vyhnutí se soudnímu sporu a tím snížení časové i finanční investice
 • Jednání v neformálním a bezpečném prostředí
 • Výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržení

Nabízené služby:

Služby, nabízené a poskytované komorou v rámci mediačního či facilitačního řízení.

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p