Komora - etický kodex

slogan

Etický kodex Komory mediátorů a facilitátorů ČR (dále jen „etický kodex“) byl schválen usnesením členské schůze Komory mediátorů a facilitátorů ČR (dále jen „Komora“) a vychází z právní úpravy výkonu a účinků mediace stanovené zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Etický kodex je jedním ze základních dokumentů Komory, který zakotvuje pravidla výkonu činnosti mediátora, resp. facilitátora, a jeho cílem je zaručit dodržování vysokého morálního a odborného standardu v oblasti mediace a facilitace. Všichni členové Komory se zavázali etický kodex dodržovat v plném rozsahu jeho znění. Sankcí za nedodržení zásad etického kodexu je ukončení členství v Komoře.
Pojmem „mediátor“ se v tomto kontextu rozumí řádný člen Komory.

Dobrovolnost
Mediátor je povinen respektovat princip dobrovolnosti přistoupení stran k mediaci i jejich dalšího setrvání v procesu. Je také povinen respektovat rozhodnutí kterékoli ze stran proces o ukončení mediace. Obdobně má právo ukončit proces mediace sám mediátor, brání-li mu v jeho pokračování závažný důvod, pro který by nemohl dodržet ostatní pravidla a principy kodexu.

Důvěrnost
Mediátor je povinen zaručit naprostou důvěrnost celého procesu mediace. Nesmí bez předchozího souhlasu obou stran poskytnout informace dalším stranám nezúčastněným v mediačním procesu. Výjimkou je informování orgánu, který mediaci stránám nařídil.
Pokud došlo v rámci mediace k oddělenému jednání se stranami, nesmí bez výslovného souhlasu poskytnout žádné informace druhé straně.
Mediátor garantuje skartování všech písemných záznamů pořízených během mediace, nevyžádají-li si je po vzájemné dohodě strany k vlastnímu použití.

Nestrannost
Mediátor je povinen zachovávat nezávislý a nestranný přístup k oběma stranám procesu. Není-li mediátor schopen vést proces nestranně, musí neprodleně po takovém zjištění od mediace odstoupit a doporučit oběma stranám obrátit se na jiného odborníka v oblasti mediace.
Mediátor nesmí strany či jejich výroky a rozhodnutí hodnotit ani poskytovat jakékoli rady, kromě doporučení souvisejících s vlastním procesem mediace. Na výslovné přání stran může mediátor v průběhu mediace vyjádřit právní názor na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku.

Respekt
Mediátor musí přistupovat se stejným respektem k potřebám a odlišnostem obou stran mediace a jejich vůli dobrovolně podstoupit proces mediace s cílem společně najít oboustranně přijatelné řešení.
Mediátor by měl zajistit respekt a důvěru stran k procesu mediace a k osobě mediátora poskytnutím úplných informací o mediačním procesu, jeho principech a roli mediátora a stran v procesu.
Mediátor respektuje společné rozhodnutí stran obrátit se ve sporných věcech odborného charakteru na specialistu v daném oboru.
Mediátor respektuje ostatní kolegy a jejich činnost. Nesmí vědomě vstupovat do mediačního procesu vedeného jiným mediátorem. Během mediačního procesu nesmí hodnotit či kritizovat práci kolegů i nečlenů Komory.

Odpovědnost
Mediátor je odpovědný za správné vedení mediačního procesu.
Mediátor je odpovědný za dodržování principů kodexu při vykonávání své práce v rámci Komory i mimo ni a jeho jednání musí být za každých okolností v souladu s dobrými mravy.
Mediátor by měl pravidelně zvyšovat svou odbornost a svým odpovědným chováním přispívat k vážnosti profese mediátora.

Základní kategorie komora:

Ilustrační

„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen na jedné straně.“
- Charles de Gaulle

Komora

Základní informace o KMFČR, naleznete na těchto stránkách:

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, ať už ve věci řešení sporu, či školení mediace a facilitace, případně související právní úpravy. Jsme připraveni vám být k dispozici.

Komora mediátorů a facilitátorů ČR, z.s.
V Jezerách 2062/21
Praha 3, 130 00
Telefon: +420 603 455 522
Email: info@kmfcr.cz
č.ú.: 4200366240/6800, Sberbank CZ, a.s.
Datová schránka: 75jnh5p